คำถามที่พบบ่อย

Category: คำถามที่พบบ่อย Published on Monday, 02 October 2017 Written by Super User

คำถำมที่พบบ่อย


1. จะสมัครสมาชิกสมาคมฯจะต้องทาอย่างไรบ้าง
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมมีดังนี้
        a. ตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าร่วมสมาคมฯในระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯที่ link  http://thaiembryologists.com/index.php/download/39-2017-09-29-06-09-03

        b. กรอกแบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสารการสมัครสมาชิกสมาคม (ตามเอกสารแนบ สน.พอ. 1) ดาวน์โหลดได้ที่ http://thaiembryologists.com/index.php/download/41-2017-09-29-06-54-14

        c. ส่งมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. *โดยยังไม่ต้องโอนเงินค่ำสมำชิก*

        d. เมื่อสมาคมได้รับเอกสารแล้วจะนาเข้าที่ประชุมรับรองสถานะสมาชิกและออกหมายเลขสมาชิกให้ท่านในการประชุมประจาเดือนของสมาคม

       e. เมื่อท่านได้รับแจ้งการตอบรับสถานะสมาชิกแล้ว ทาการโอนเงินค่าสมาชิก จานวน 500 บาทมา ยังบัญชีของสมาคม ชื่อบัญชี สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่บัญชี 041-0-13588-7 (ตามเอกสารแนบ สน.พอ. 6) ดาวน์โหลดได้ที่ http://thaiembryologists.com/index.php/download/41-2017-09-29-06-54-14


2. จะขอใบรับรอง embryologist ต้องทาอย่างไร
          a. ตรวจสอบคุณสมบัติได้จากเกณฑ์การออก/ต่อหนังสือรับรองและคะแนนสะสม CEE ได้จาก link  http://thaiembryologists.com/index.php/download/40-cee

          b. กรอกแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารการขอใบรับรอง embryologist (ตามเอกสารแนบ สน.พอ.2 และ สน.พอ.4) ดาวน์โหลดได้ที่ http://thaiembryologists.com/index.php/download/41-2017-09-29-06-54-14

            c. ส่งมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. *โดยยังไม่ต้องโอนเงินค่ำขอใบรับรอง*

            d. เมื่อสมาคมได้รับเอกสารแล้วจะนาเข้าที่ประชุมรับรองการออกใบรับรอง embryologist ให้ท่านในการประชุมประประจาเดือนของสมาคม

             e. เมื่อท่านได้รับแจ้งการตอบรับสถานะสมาชิกแล้ว ทาการโอนเงินค่าธรรมเนียม จานวน 3000 บาทมา ยังบัญชีของสมาคม ชื่อบัญชี สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่บัญชี 041-0-13588-7 (ตามเอกสารแนบ สน.พอ.
6) ดาวน์โหลดได้ที่ http://thaiembryologists.com/index.php/download/41-2017-09-29-06-54-14

             f. สมาคมจะส่งใบรับรองไปให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้


3. อยากทราบหมายเลขสมาชิกจะหาดูได้จากที่ไหน
สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทางคือ
             a. สามารถตรวจสอบหมายเลขสมาชิกได้ที่หน้าเว็บสมาคม www.thaiembryologists.com เมนู ตรวจสอบหมายเลขสมาชิก หรือที่ link  http://thaiembryologists.com/index.php/download/26-membership-data/25-ate-member-number
             b. สามารถสอบถามหมายเลขสมาชิกได้ที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


4. จะต่ออายุใบรับรองและการเก็บคะแนน CEE อย่างไร
             a. ใบรับรองมีอายุ 3 ปี การต่ออายุใบรับรองมีค่าใช้จ่าย 500 บาท
             b. ผู้ที่สามารถต่อใบรับรองได้ต้องมี CEE 30 credits ใน 3 ปี
            c. สามารถตรวจสอบเกณฑ์การออกใบรับรอง การต่อใบรับรองและการเก็บคะแนน CEE ได้ที่ link http://thaiembryologists.com/index.php/download/40-cee


5. จะสามารถส่งเอกสารใบรับรองประชุมเพื่อเก็บสะสมคะแนน CEE ได้อย่างไร
            a. สามารถส่งได้ที่ google form ตาม link - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBect2FmcwxkAaUlKSBJZgPQB5K9xChAGbHGV2A1Eg-REG-Q/viewform
            b. หรือทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


6. อยากทราบคะแนน CEE ปัจจุบันของใบรับรอง embryologist ที่มีอยู่จะตรวจสอบได้จากที่ไหนบ้าง
            a. สามารถตรวจสอบได้จากหน้าเว็บสมาคม www.thaiembryologists.com หรือ ลิ้งค์ http://thaiembryologists.com/index.php/26-membership-data/15-embryologist-1
            b. ในอนาคตจะมีตารางอัพเดตข้อมูลให้แต่ละท่าน (กาลังอยู่ในระหว่างจัดทา)


7. แบบฟอร์มต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้จากที่ไหน
            a. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้จากหน้าเว็บไซต์ www.thaiembryologists.com  หรือ ลิ้งค์ http://thaiembryologists.com/index.php/download/41-2017-09-29-06-54-14

Hits: 37951