ประกาศแนบท้ายพรบ.คุ้มครองเด็กฯ

Category: เอกสารเผยแพร่ Published on Thursday, 05 November 2015 Written by Super User

 

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ให้บริการ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน
พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี

ช่วยการเจริญพันธทางการแพทย์

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใช้ตัวอ่อนที่เหลือใช้

จากการบําบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการศึกษาวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘

Hits: 4990