ประกาศแพทยสภาฯ 10 ฉบับ

Category: เอกสารเผยแพร่ Published on Wednesday, 11 November 2015 Written by Super User

ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๑)/๒๕๕๘

เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๒)/๒๕๕๘

เรื่อง มาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๓)/๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับการตรวจ

และประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อมของผู้ขอรับบริการ

หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน และผู้บริจาคอสุจิหรือไข่

ที่จะนํามาใช้ดําเนินการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

 

 

ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๔)/๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสร้าง การเก็บรักษา

การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน หรือการทําให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน

ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๕)/๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อน

ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๖)/๒๕๕๘

เรื่อง มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการผสมเทียม

ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๗)/๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเป็นหนังสือ

จากสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มีการผสมเทียม

โดยใช้อสุจิของผู้บริจาค

ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๘)/๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์แทน

ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๙)/๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับฝาก การรับบริจาค

การใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่รับฝาก หรือรับบริจาค

หรือการทําให้สิ้นสภาพของตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค

เนื่องมาจากการดําเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๙)/๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับฝาก การรับบริจาค

การใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่รับฝาก หรือรับบริจาค

หรือการทําให้สิ้นสภาพของตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค

เนื่องมาจากการดําเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศแพทยสภา ที่ ๙๕ (๑๐)/๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การให้ความยินยอมให้นําอสุจิ

ไข่ หรือตัวอ่อนของผู้ฝากนำไปใช้ได้หลังจากผู้ฝากตาย

 

 

Hits: 6539